Pictures from our recent events and outreach

Gospodarka miast podlaskich charakteryzowała się od czasów pierwszego osadnictwa ludności żydowskiej dużym udziałem rolnictwa i hodowli. Żadne z bialskich miast po dziś dzień nie wyrosło na duży ośrodek gospodarczy, wyspecjalizowany w określonej produkcji lub handlu.


Pierwsze wzmianki historyczne potwierdzają, że Żydzi podlascy jak i większość Żydów zamieszkujących Koronę zajmowali się kupiectwem. Wraz ze wzrostem ludności żydowskiej na terytorium obecnego województwa bialskopodlaskiego, który przypada na XVI wiek  pojawiają się takie nazwiska kupców żydowskich jak: Moszko Abramowicz, Cadek Jehudycz i Cechma Szachnowicz, utrzymujący kontakty handlowe z Brześciem Litewskim, Chełmem i Lublinem.[1]


Od połowy  XVI wieku kupcy żydowscy z Tykocina i od połowy XVIII wieku kupcy żydowscy z Białegostoku wyspecjalizowali się w prowadzeniu handlu zagranicznego i wewnętrznego, dalekosiężnego i lokalnego. Oprócz handlu ludność żydowska Podlasia zajmowała się rzemiosłem, karczmarstwem, dzierżawami i operacjami kredytowo-pieniężnymi.[2] Pierwszych żydowskich dzierżawców na Podlasiu dzierżawiących m.in. komorę celną w Bielsku i Drohiczynie, można porównać do ówczesnych arendarzy na Rusi Czerwonej. Byli to bogaci Żydzi, którzy podlegali królowi i wyznaczonym przez niego urzędnikom, mogli zaś wydawać polecenia służbie chrześcijańskiej i żydowskiej.[3]


Innym aspektem charakterystycznym dla Podlasia dotyczącym zarobkowania ludności żydowskiej był ogromny odsetek Żydów zaangażowanych przy wyrobie i wyszynku napojów alkoholowych. Stanowiło to zgodnie z danymi opartymi na spisach ludności żydowskiej  55 % zatrudnienia ówczesnych Żydów. Liczba ta  w porównaniu z drobną grupą rzemieślników wiejskich, i pojedynczych Żydów mieszkających na wsi, obejmowała przede wszystkim arendarzy karczem i browarów wraz z ich domownikami i żydowską czeladzią. Istniała też na Podlasiu rozwinięta już od XVI wieku sieć karczem miejskich, które później niemal w pełni dzierżawione były przez Żydów. Prawo do wyrobu, wyszynku i sprzedaży napojów alkoholowych zawarte zostało w przywileju Jana III dla łosickich Żydów z 1690 r. [4]


Rzut oka na strukturę zawodową Żydów mieszkających w Białej Podlaskiej potwierdza, że nie różniła się od innych tego typu miejscowości. Utrzymywali się oni jak już wspominałam szczególnie z handlu - 284 sklepy w Białej Podlaskiej były w posiadaniu Żydów, ponadto z  pośrednictwa, rzemiosła, a także dość chętnie udzielali kredytów. W okresie rozbiorów jak i w okresie dwudziestolecia międzywojennego większość mieszkańców regionu bialskopodlaskiego nie należała do ludzi zamożnych i bogatych. Wśród parotysięcznej grupy żydowskiej zaledwie kilkadziesiąt osób można było uznać za bogaczy m.in. kupca Rubina, którego imieniem mieszkańcy Białej Podlaskiej po dziś dzień nazywają olbrzymie podwórze rozciągające się od Placu Wolności po ulicę Narutowicza, Hoffera - właściciela składu aptecznego na ulicy Brzeskiej, wielkiego kamienicznika Piżyca, kupców Ordańskiego i Finhelsztejna oraz Lustigmana i Goldsztejna - właścicieli fabryki wędlin rytualnych na Placu Wolności 19.[5]


Spadek aktywności gospodarczej ludności żydowskiej należy tłumaczyć sytuacją społeczno-prawną po powstaniu Królestwa Polskiego w 1815 r.  Podstawowe akty prawne wydane u progu istnienia Królestwa pozbawiły Żydów praw obywatelskich. Na początku 1817 r. Rada Administracyjna przedłużyła czas działania wszelkich ustaw i dekretów ograniczających prawa społeczności żydowskiej w Królestwie Polskim. Decyzje te car zatwierdził ukazem z 17 czerwca 1817 r. i miały one obowiązywać aż do tzw. „nowego urządzenia Żydów”.[6]


W latach następnych wydano szereg zarządzeń, które krępowały działalność gospodarczą Żydów i ograniczały ich swobody osobiste. Zobowiązano komisje wojewódzkie m.in. do rygorystycznego stosowania zakazu kupowania nieruchomości przez Żydów, wprowadzono tzw. rewiry żydowskie w wielu miastach Królestwa Polskiego, nie wolno im było zamieszkać w trzymilowym pasie w pobliżu granicy austriackiej i pruskiej, wszelkie podania bogatszych żydowskich mieszkańców miast do władz o przyznanie praw obywatelskich załatwiane były odmownie.[7] Sytuacja taka trwała aż do lat sześćdziesiątych XIX wieku, kiedy to istotne zmiany w zakresie rozwoju przemysłu przyczyniły się do uruchomienia licznych zakładów przemysłowych, co w znacznym stopniu aktywizowało gospodarkę miast Królestwa Polskiego, w następstwie reformy uwłaszczeniowej istniejące manufaktury przekształcały się w fabryki. Ludność żydowska, która w każdym praktycznie mieście Królestwa stanowiła znaczną cześć społeczności, nie mogła pozostawać na uboczu toczących się zmian. Dlatego też z początkiem lat siedemdziesiątych XIX wieku Żydzi przyczynili się do rozwoju m.in. takich działów przemysłu jak: przemysł spożywczy, garbarstwo, produkcja mydła i świec oraz przemysł mineralny.[8]


Bezspornym jest fakt, że obecność ludności żydowskiej w poważnym stopniu wpłynęła na ożywienie i rozwój życia gospodarczego, rolniczego regionu bialskopodlaskiego a szczególnie handlu, rzemiosła, usług i drobnego przemysłu. Żydowscy kupcy i przedsiębiorcy z Białej Podlaskiej i Międzyrzeca Podlaskiego jak również żydowscy właściciele przetwórni rolno-spożywczych w Terespolu nad Bugiem, znani ze słynnych w całej Polsce i na świecie ogórków kiszonych i konserwowych, prowadzili dobrze rozwinięty handel zagraniczny.[9] W rękach żydowskich znajdował się drugi co do wielkości, po Podlaskiej Wytwórni Samolotów, zakład pracy w Białej Podlaskiej-fabryka Raabego - wytwarzająca sztyfty i kopyta. W 1925 r. zatrudnione w niej były 133 osoby.[10] Żydowscy kupcy zajmowali się eksportem drewna i wyrobów z drewna, wspomniana już fabryka Raabego, ale także skórek zajęczych i lisich, zboża, wosku i łoju. Wśród wyrobów eksportowych z Podlasia dominowała szczecina, której handel do wybuchu II wojny światowej wynosił około 85 % całego handlu szczeciną w Polsce.[11]


Aktywność bialskich Żydów w okresie dwudziestolecia międzywojennego  znajdowała także ujście w działalności spółdzielczej.  Ciekawym jest fakt, że nie było spółdzielni branżowych, natomiast funkcjonowały banki spółdzielcze takie jak Kupiecki, Ludowy i Udziałowy. Bank Spółdzielczy Udziałowy zarejestrowany został w bialskim sądzie w 1925 roku. W 1932 r. zrzeszał 150 członków, a prezesem jego był kupiec Finkielsztejn. Bank Udziałowy powstały w 1923 r.  w  Białej Podlaskiej liczył jedynie 34 osoby, ale za to miał filie w Kodniu, Terespolu i Łomazach. Długoletnim prezesem Banku był kupiec Beniamin Klinger. Bank Ludowy założony  w 1926r. od początku lat trzydziestych miał najwięcej członków bo 220, to jednak nie wytrzymał najwidoczniej konkurencji z Kupieckim i Udziałowym i został w 1932 r. rozwiązany.[12]


Ważną rolę w życiu gospodarczym, religijnym, kulturalnym a także politycznym i administracyjnym odgrywała gmina żydowska a więc początkowo organizacja kahalna mająca szeroką autonomię religijną, społeczną, polityczną, kulturalną i gospodarczą a następnie organizacja tzw. dozorów bożniczych podległych Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, którym już tylko przypadły w udziale funkcje ograniczające się do spraw religijno-filantropijnych.[13] W rękach bialskopodlaskiej gminy żydowskiej do wybuchu II wojny światowej znajdowała się nieistniejąca już dziś synagoga, 4 bożnice, 6 domów modlitwy, łaźnia zwana mykwą, 2 cmentarze, 3 domy mieszkalne, szkoła (Talmud-Tora), 7 sklepów, kilka placów i ogrodów. Ponadto gmina administrowała i częściowo subwencjonowała szpital żydowski, funkcjonujący obok miejskiego. Stanowił on fundację w formie zapisu notarialnego Szmula Piżyca z 1905 r. Szpital od 1933 r. miał statut zatwierdzony przez Urząd Wojewódzki i dysponował dwudziestoma łóżkami.[14] Znajdująca się niżej fotografia przedstawia budynek wspomnianej, nieistniejącej obecnie synagogi będącej własnością bialskopodlaskiej gminy żydowskiej.

Synagoga żydowska, Biała Podlaska, Szkolny Dwór, ok. 1938 r.[15]


 


[1] J. Sroka, Ślad…, op. cit.

[2] A. Leszczyński, Z dziejów Żydów Podlasia…, op. cit., s. 7.

[3] Ibid.

[4] Jakub Goldberg, Żyd i karczma miejska na Podlasiu w XVIII wieku, Studia Podlaskie, op. cit. s. 28-29.

[5] Stanisław Jadczak, Biała Podlaska, dzieje miasta i jego zabytki, Lublin 1993, s. 44.

[6] Bronisław Mikulec, Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej Lublina w latach 1815-1864, Żydzi w Lublinie…, op. cit., s. 67.

[7] Ibid., s. 67-68.

[8] B. Mikulec, Udział Żydów w rozwoju przemysłu Lublina w latach 1864-1914, Żydzi w Lublinie…, op. cit., s. 82.

[9] J. Sroka, Ślad…, op. cit.

[10] Z. Zaporowski, Ludność żydowska w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939, Studia Podlaskie, op. cit. s.271.

[11] J. Sroka, Ślad…, op. cit.

[12] Z. Zaporowski, Ludność żydowska…, op. cit. s.281-282.

[13] R. Kuwałek, Urzędowi rabini lubelskiego Okręgu Bożniczego…, op. cit., s. 28

[14] Z. Zaporowski, Ludność żydowska…, op. cit., s.272.

[15] Archiwum Regionalne Wojewódskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

Aktywność gospodarcza


Holocaust, Biała Podlaska, Polska