Pictures from our recent events and outreach

I ŹRÓDŁA


1.Źródła archiwalne

Archiwum Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Lublinie, (OKL)

-          akta dotyczące obozu pracy we wsi Kłoda Duża

-          akta dotyczące obozu pracy we wsi Romaszki

-          akta dotyczące obozu pracy we wsi Rossosz

-          relacja F. Malczuka

-          relacja mieszkanki Terespola

-          relacje świadków likwidacji getta w Białej Podlaskiej

-          zeznania J. Bańkowski, J. Głowacki, F. Hryniewicz, F. Olichwirowicz, J. Sadownik, P. Sadownik, A. Szatałowicz, L. Szatałowicz, F. Tyszewski


2.Źródła drukowane

-          Informator Powszechny Rzeczypospolitej Polskiej z kalendarzem Policji Państwowej na rok 1922, Warszawa brw.

-          Leszczyński Kazimierz, Eksterminacja ludności na ziemiach polskich w latach 1939-1944, Opracowanie materiałów ankiety z 1945 roku, Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, T. IX, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1957.


II OPRACOWANIA


Bankowicz Bożena, Bankowicz Marek, Dudek Antoni, Leksykon historyczny XX wieku, Wydawnictwo GEO, Kraków 1996.

Dziadosz Edward, Marszałek Józef, Więzienia i obozy w dystrykcie lubelskim w latach 1939-1944, Zeszyty Majdanka, T. III, Lublin 1969.

Doroszewski Jerzy, Życie oświatowe społeczeństwa żydowskiego w Lublinie w latach 1918-1939, Żydzi w Lublinie, Materiały do dziejów społeczności żydowskiej w Lublinie, pod redakcją Tadeusza Radzika, Lublin 1995.

Doroszuk Jerzy, Zagłada obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, Zbrodnie hitlerowskie w regionie bialskopodlaskim 1939-1944, pod redakcją Mariana Kowalskiego, Lublin 1977.

Geresz Józef, Działania wojenne na Podlasiu we wrześniu 1939 roku, Rok 1939 na Podlasiu, pod redakcją Edwarda Jasińskiego i Henryka Mierzwińskiego, Siedlce 1996.

Gładysz Izabela, Życie kulturalne Żydów w Lublinie, Żydzi w Lublinie, Materiały do dziejów społeczności żydowskiej w Lublinie, pod redakcją Tadeusza Radzika, Lublin 1995.

Goldberg Jakub, Żyd i karczma miejska na Podlasiu w XVIII wieku, Studia Podlaskie, T II, pod redakcją Haliny Parafinowicz, Jerzego Urwanowicz, Andrzeja Wyczańskiego, Białystok 1989.

Goldhagen Daniel Jonah, Hitler’s Willing Executioners, Ordinary Germans and Holocaust, Mark Stein Studios, New York 1997.

Guldon Zenon, Ludność żydowska w miastach województwa podlaskiego w końcu XVIII wieku, Studia Podlaskie, T. II, pod redakcją Haliny Parafinowicz, Jerzego Urwanowicz, Andrzeja Wyczańskiego, Białystok 1989.

Horoch Emil, Socjalistyczny Powszechny Żydowski Związek Robotniczy „Bund” w Lublinie w latach 1918-1939, Żydzi w Lublinie, Materiały do dziejów społeczności żydowskiej w Lublinie, pod redakcją Tadeusza Radzika, Lublin 1995.

Jadczak Stanisław, Biała Podlaska, dzieje miasta i jego zabytki, Lublin 1993.

Kasperek Józef, Początki organizacji i działalności urzędów pracy na Lubelszczyźnie (październik 1939-styczeń 1940), Zeszyty Majdanka T. VI, Lublin 1972.

Kasperek Józef, Zarys organizacyjny Arbeitsamtów w Dystrykcie Lubelskim w latach 1939-1944, Zeszyty Majdanka T. VII, Lublin 1973.

Kiełboń Janina, Migracje ludności w dystrykcie lubelskim w latach 1939-1944, Lublin 1995.

Kuwałek Robert, Urzędowi rabini Lubelskiego Okręgu Bożniczego 1821-1939, Żydzi w Lublinie, Materiały do dziejów społeczności żydowskiej w Lublinie, pod redakcją Tadeusza Radzika, Lublin 1995.

Leszczyński Anatol, Z dziejów Żydów Podlasia (1487-1795), Studia Podlaskie, T. II, pod redakcją Haliny Parafinowicz, Jerzego Urwanowicz, Andrzeja Wyczańskiego, Białystok 1989.

Leszczyński Anatol, Żydzi ziemi bialskiej od połowy XVII wieku do 1795 r., Studium osadnicze, prawne i ekonomiczne, Wrocław – Warszawa – Kraków - Gdańsk 1980.

Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce T. I, Warszawa 1970.

Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce T. II, Warszawa 1970.

Mikulec Bronisław, Aktywność gospodarcza ludności żydowskiej Lublina w latach 1815-1864, Żydzi w Lublinie, Materiały do dziejów społeczności żydowskiej w Lublinie, pod redakcją Tadeusza Radzika, Lublin 1995.

Odziemkowski Janusz, Katownia Gestapo w Białej Podlaskiej, Muzeum Okręgowe, Biała Podlaska 1986.

Siemion Leszek, Egzekucje na Lubelszczyźnie, Zeszyty Majdanka T. III, Lublin 1969.

Sroka Jerzy, Biała na Podlasiu, Lublin 1968.

Sroka Jerzy, Hitlerowski aparat terroru i zbrodni, Zbrodnie hitlerowskie w regionie bialskopodlaskim 1939-1944, pod redakcją Mariana Kowalskiego, Lublin 1977.

Sroka Jerzy, Hitlerowski aparat zbrodni i terroru, Zbrodnie hitlerowskie w powiecie Biała Podlaska w latach 1939-1944 pod redakcją Mariana Kowalskiego, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Międzyrzec Podlaski 1971.

Sroka Jerzy, Ślad, Podlaskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Klub Miłośników Regionu O/W Stowarzyszenia PAX, Biała Podlaska 1988.

Tuszyński Waldemar, Policyjny i wojskowy aparat okupacyjny na Lubelszczyźnie, Zeszyty Majdanka T. III, Lublin 1969. 1977.

Wiński Eugeniusz, Eksterminacja mieszkańców powiatu Biała Podlaska w latach 1939-1944, Zbrodnie hitlerowskie w powiecie Biała Podlaska w latach 1939-1944 pod redakcją Mariana Kowalskiego, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Międzyrzec Podlaski 1971.

Zaporowski Zbigniew, Ludność żydowska w Białej Podlaskie w latach 1918-1939, Studia Podlaskie, T. II, pod redakcją Haliny Parafinowicz, Jerzego Urwanowicz, Andrzeja Wyczańskiego, Białystok 1989.


III ARTYKUŁY, CZASOPISMA


Dziennik Lubelski nr 8, Lublin 1990.

Dziennik Lubelski nr 158, Lublin 1990.

Polityka nr 21, 25 maja 1996.

Prawda Białej Podlaskiej nr 1, Biała Podlaska 1939.

Prawda Białej Podlaskiej nr 2, Biała Podlaska 1939.

Słowo Podlasia nr 28, Biała Podlaska 1983.

Słowo Podlasia nr 9, Biała Podlaska 1987.

Słowo Podlasia nr 10, Biała Podlaska 1987.

Słowo Podlasia nr 6, Biała Podlaska 1988.

Słowo Podlasia nr 15, Biała Podlaska 1988.

Słowo Podlasia nr 40, Biała Podlaska 1994.

Bibliografia

Holocaust, Biała Podlaska, Polska